+31 6 13 35 65 35 info@green-watts.nl

Van idee tot realisatie

Het totaalpakket voor duurzame energie vraagstukken

Energieberekeningen en -advisering

KostenefficiŽntie†staat in Nederland hoog in het vaandel. Bij duurzame energiesystemen lijkt dat eenvoudig maar blijkt het in de praktijk vaak complexer te zijn dan verwacht. Vervanging van het bestaande traditionele energiesysteem door hernieuwbare energie moet weloverwogen gebeuren. Een verduidelijking middels een energieberekening aangevuld met een fiscale onderbouwing is de basis voor het maken van de beste keuze hierin. Optimalisatie op korte termijn kan duur uitpakken als het systeem later alsnog aangepast of zelfs vervangen moet worden. Belangrijk bij de keuze van een duurzaam energiesysteem is om een goede balans te vinden tussen vraag en aanbod van warmte, brandstoffen, elektriciteit en hierbij rekening te houden met en aan te sluiten bij de reeds aanwezige energie infrastructuur.

Vergunningen

Voor een groot aantal duurzame energiesystemen is een vergunning noodzakelijk. De meeste voorwaarden hiervoor staan omschreven in het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer, maar aanvullende regionale, provinciale of gemeentelijke voorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan of lokaal beleid kunnen tot onverwachte verrassingen leiden. Ook het wel of niet onder de IPPC-richtlijn vallen van de locatie en de beschikbaarheid van voldoende bouwvlak zijn aandachtspunten. Daarnaast is het van belang voldoende informatie te hebben over mogelijke emissies en kentallen van de verschillende installaties en processen om het bevoegd gezag de juiste informatie te verstrekken.

Het aanvragen van de benodigde vergunningen is specialistenwerk waarvoor wij de benodigde kennis in huis hebben.

Subsidies

De beweegredenen om de mogelijkheden van duurzame energie te onderzoeken zijn vaak, het energetisch onafhankelijk willen zijn door zelf energie op te wekken, het geven van een maatschappelijke voorbeeldfunctie en de wens om iets goeds te willen doen voor het milieu. Voor velen geldt echter dat het op langere termijn ook rendabel moet zijn om te investeren in hernieuwbare energie, hierbij trekken subsidies natuurlijk de aandacht. Met de huidige stand der techniek, kunnen nog niet alle duurzame energiesystemen concurreren met fossiele energie en is ondersteuning gewenst. De Nederlandse overheid en dan met name het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stimuleert de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening met diverse subsidies.

Een aanvraag voor subsidie moet zorgvuldig , tijdig en volledig uitgevoerd worden zodat de kans op succes maximaal is. Gebleken is dat bij het aanvragen van subsidie voor duurzame energie, kennis van† meerdere disciplines vereist is bij het opstellen van een volledige aanvraag. Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij het verzorgen van succesvolle aanvragen.

Technische ondersteuning

De energietransitie is een proces met vele spelers en ongeveer evenzovele belangen en wordt tevens gekenmerkt door de multidisciplinaire aanpak en noodzaak tot samenwerking tussen de verschillende partijen. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken is het belangrijk dat de diverse onderdelen en de werking ervan transparant en overzichtelijk weergegeven wordt. Goed advies is wenselijk bij het kiezen van de beste technische oplossing. Ook de koppeling tussen verschillende onderdelen en toeleverende bedrijven moet juist zijn. Green Watts is niet gebonden aan de leveranciers van de installaties en kan daardoor onafhankelijk advies geven en doorrekenen.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op

Raymond Derks

Raymond Derks

Tel: +31 6 14 85 24 54
E-mail: raymond@green-watts.nl
Rob Zanders

Rob Zanders

Tel: +31 6 13 35 65 35
E-mail: rob@green-watts.nl